Pravidla inzerce
1. Reklamní systém EQUIBANNER

1.1 Obecná ustanovení

1.1.1 Reklamní systém EQUIBANNER provozovaný OSVČ Irena Kotková (dále jen Provozovatel), umožňuje zaregistrovaným uživatelům (dále jen Uživatel) zadávat reklamní kampaně na internetových stránkách provozovaných dalšími uživateli a partnery systému EQUIBANNER
1.1.2 Systém EQUIBANNER poskytuje placené služby v oblasti textové a bannerové reklamy.
1.1.3 Základní principy systému EQUIBANNER, které musí být zachovány, jsou slušnost, korektnost a důvěryhodnost. Z tohoto důvodu systém nepodporuje stránky a servery, jejichž obsah jakkoliv souvisí s pornografií, erotikou, porušováním či nabádáním k porušování zákonů, etiky, lidských práv či práv autorských.
1.1.4 Rozhodnutí o porušení pravidel náleží pouze Provozovateli systému EQUIBANNER. Ten také může na základě žádosti a následné konzultaci udělit v některých konkrétních případech vyjímku z určitého pravidla.
1.1.5 Podmínky využívání služeb systému EQUIBANNER se řídí pravidly inzerce, pravidly zobrazování a smluvními podmínkami. Dále se podmínky řídí cenami, které jsou vždy aktuálně zveřejněny v systému EQUIBANNER a jsou přístupné po registraci, či přihlášení do systému.

1.2 Členství v systému

1.2.1 Podmínkou využívání kterékoli ze služeb systému EQUIBANNER je registrace, prováděná na stránce go.equibanner.cz. Uživatelé jsou povinni uvést úplné a aktuální údaje a ty také v aktuálním stavu udržovat. Uvedení nepravdivých, či neúplných údajů může být důvodem k okamžitému ukončení poskytování služby.
1.2.2 Zaregistrováním je Uživateli vytvořen účet v příslušné části systému EQUIBANNER (inzerent či zobrazovatel), ze kterého pak Uživatel provádí veškeré akce nutné k využívání systému EQUIBANNER.
1.2.3 Provedením registrace Uživatel souhlasí s tím, že:
  - bude dodržovat při užívání služeb systému EQUIBANNER všechna pravidla, platné zákony a nařízení
  - se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit, nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou
  - nebude využívat služby pro ilegální, neetické, či nemorální účely (viz bod 1.1.3)
  - nebude používat žádné zařízení, software, nebo jiných prostředků, které by mohly narušit řádný provoz systému EQUIBANNER
  - nebude jakýmkoli způsobem škodit systému EQUIBANNER, jeho provozovateli ani partnerům a dalším uživatelům systému
1.2.4 Uživatel prohlašuje, že není přímým konkurentem systému EQUIBANNER (tzn., že účelem jeho reklamní kampaně není získat prospěch na úkor systému EQUIBANNER, či Provozovatele) a že informace, které v systému získá, nebudou použity v konkurenčním boji, ani je nepředá případným dalším konkurentům.
1.2.5 Uživatel přistupuje ke svému účtu prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Zavazuje se, že tyto údaje zachová v tajnosti a zabrání jejich zneužití. Uživatel bere na vědomí, že veškeré nastavení, změny, objednávky atp. provedené z jeho účtu jdou na jeho vrub a jeho zodpovědnost.
1.2.6 Provozovatel systému může kdykoliv odmítnout přijetí registrace, či ukončit členství v systému Uživatele bez udání důvodu. Provozovatel si také vyhrazuje právo v případě hrubého porušení těchto pravidel kdykoli ukončit členství v systému. Případné finanční závazky Provozovatele vůči takto vyloučenému členovi budou samozřejmě vyrovnány s přihlédnutím ke skutečnostem vyplývajících z bodu 1.2.9 pravidel systému EQUIBANNER.
1.2.7 Uživatel může své členství v systému EQUIBANNER kdykoliv ukončit. Platnost ukončení nastává ihned po doručení oznámení formou e-mailu, či listovní zásilky Provozovateli. Pokud budou v době výpovědi na Uživatelově účtu nedočerpané finanční prostředky, nastane ukončení členství ihned po jejich dočerpání prostřednictvím kterékoli ze služeb nabízených Provozovatelem.
1.2.8 V případě ukončení Uživatelova členství v systému EQUIBANNER budou Provozovatelem vymazány všechny soubory a informace na příslušném účtu a zablokován přístup na tento účet.
1.2.9 Uživatel bere na vědomí, že pokud svým neuváženým jednáním prokazatelně způsobí Provozovateli, partnerům, či dalším Uživatelům škodu, bude povinen tuto škodu vzniklou v důsledku porušení pravidel systému bez protestu uhradit.

1.3 Další ustanovení

1.3.1 Provozovatel systému EQUIBANNER nemůže být činěn zodpovědným za jakékoli přímé i nepřímé škody, či ztrátu informací způsobenou nesprávným užíváním systému EQUIBANNER. Vyžaduje-li to situace, má Provozovatel právo na změnu údajů bez souhlasu Uživatele (např. změna chybně definovaných položek v systému, URL adresy, překlepy apod.). Doporučuje se tedy dbát o správnost a přesnost všech zadaných údajů (zvláště kontaktních údajů a údajů nutných k běhu reklamní kampaně). Případné změny kontaktních údajů je třeba neprodleně aktualizovat.
1.3.2 Provozovatel systému EQUIBANNER neodpovídá za jakékoli spory vzniklé neoprávněným porušením autorských práv. Dle platných právních předpisů, primární povinnost dodržovat zákonnost zveřejněných děl na internetu zatěžuje zadavatele reklamy, který pak také nese odpovědnost za případný nezákonný původ rozmnoženin autorsky chráněných děl při jejich užívání třetími osobami online způsobem. Na Provozovateli systému EQUIBANNER spočívá pouze sekundární odpovědnost za obsah reklam distribuovaných reklamním systémem EQUIBANNER. Vzniknou-li pochybnosti o legálnosti obsahu stránek, na kterých se zobrazuje reklama EQUIBANNERu, či o obsahu reklamy samotné, je Provozovatel oprávněn okamžitě zasáhnout (zablokováním zobrazování reklam na příslušných stránkách, či zastavením příslušné reklamní kampaně).
1.3.3 Logo, název, databáze, statistiky, know-how, webové stránky, bannery, reklamní texty a reklamní bubliny propagující systém EQUIBANNER jsou vlastnictvím Provozovatele. Některé informace, které Uživatel získá jako registrovaný člen systému, mohou být citlivé a budou považovány za intelektuální vlastnictví Provozovatele. Naproti tomu má Uživatel právo využít všech statistických údajů jakýmkoli způsobem - v tisku, na webových stránkách a podobně.
1.3.4 Informace o www stránkách, které vyplynou z užívání reklamního systému EQUIBANNER, včetně statistických údajů o návštěvnosti apod., mohou být Provozovatelem zveřejněny. Příkladem zveřejnění jsou např. grafy reklam, různé žebříčky, hodnocení, reference, marketingové materiály apod. Naproti tomu poskytnuté kontaktní údaje budou Provozovatelem použity pouze pro obchodní styk (nastane-li) a komunikaci - v žádném případě nebudou postoupeny třetím osobám.
1.3.5 Uživatel bere na vědomí, že detailní statistiky neplacených služeb jsou z kapacitních důvodů udržovány pouze po dobu několika málo měsíců a poté jsou k dispozici pouze souhrnné statistiky (celkové počty impresí, kliků a CTR).
1.3.6 Všechna důležitá oznámení pro obě strany musí být v písemné podobě a musí být odeslána prostřednictvím e-mailu, případně též poštou. Oznámení určené Provozovateli musí být odesláno na e-mailovou adresu
podpora@equibanner.cz , což bude potvrzeno automatickou odpovědí, nebo interní zprávou z uživatelského účtu. Ve emailové zprávě prosím uveďte Uživatelské jméno pro snadnou a jistou identifikaci Vašeho účtu v systému. Oznámení určená Uživateli budou odeslána na e-mailovou adresu, kterou Uživatel poskytnul jako součást registračních údajů, nebo interní zprávou do uživatelského účtu. Oznámení se považuje za doručené po 48 hodinách od odeslání e-mailu.
1.3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tato pravidla. Po jakékoli takovéto změně Provozovatel zveřejní změněná pravidla na stránkách systému tak, aby byl Uživatel o změnách informován při registraci do systému. Registrovaní uživatelé budou neprodleně informováni interní zprávou do uživatelského účtu, nebo emailem. Takto zveřejněná pravidla jsou považována za platná. Dalším využíváním služeb Uživatelem po zveřejnění změněných pravidel vyjadřuje Uživatel souhlas s novými pravidly.
1.3.7 V případě, že Uživatel s pravidly nesouhlasí, je povinen ukončit využívání těch služeb, s jejichž principy a pravidly nesouhlasí a Provozovatele o tomto ihned informovat e-mailem, nebo interní zprávou pomocí svého uživatelského účtu


2. Bannerová reklama

2.1 Princip a provozní podmínky

2.1.1 Bannerová reklama funguje na principu získávání a utrácení prostředků - jež jsou definovány jako kredit a provozovány výhradně v měně Kč. Uživatel prostředky získává buď navýšením finančního kreditu pomocí objednávky, kterou pro dokončení navýšení následně v celé částce uhradí Provozovateli, nebo zobrazováním bannerů ostatních členů systému ve svých www stránkách (poskytnutím reklamního prostoru) a následným převodem takto získaných prostředků na zvolený účet inzerenta. Takto získaným kreditem lze platit za zobrazení svých bannerů v reklamním prostoru vytvořeném na stránkách členů a partnerů systému EQUIBANNER.
2.1.2 Z funkčního pohledu definujeme dvě uživatelské role:
  pokud je Uživatel majitelem www stránek, které využívá k získávání prostředků zobrazováním Bannerové reklamy sytému EQUIBANNER, stává se poskytovatelem reklamního prostoru.pokud Uživatel využívá systém k zadávání reklamních kampaní, stává se inzerentem
Tyto dvě role jsou na sobě nezávislé, takže poskytovatel reklamního prostoru může (a nemusí) být zároveň inzerentem, a naopak, inzerent může (a nemusí) být zároveň poskytovatelem reklamního prostoru.
2.1.3 Pro roli inzerenta i poskytovatele reklamního prostoru můsí uživatel použít vždy samostatný uživatelský účet označený "Inzerent" (pro inzerenta) a "Stránky" (pro poskytovatele reklamního prostoru).
V praxi:
  jen poskytovatel (stránky) = zobrazuje Bannerovou reklamu ve svých www stránkách, spoří prostředky, nemá zadánu vlastní reklamní kampaňposkytovatel i inzerent = zobrazuje Bannerovou reklamu ve svých www stránkách, získané prostředky může používat na vlastní reklamní kampanějen inzerent = nezobrazuje Bannerovou reklamu ve svých www stránkách, pro spuštění vlastní kampaně používá zakoupené prostředky

2.1.3 Systém EQUIBANNER podporuje nejen standardní rozměry bannerů dle Interactive Advertising Bureau ( www.iab.net), ale také včetně bannery a reklamní formáty specifických rozměrů
2.1.4 Poskytovatelé reklamního prostoru souhlasí se skutečností, že Provozovatel prodává část reklamního prostoru systému EQUIBANNER inzerentům za účelem pokrytí provozních nákladů a přiměřeného zisku.

2.2 Ustanovení pro poskytovatele reklamního prostoru
Servery, zóny a EQUIBANNER HTML kód

2.2.1 Na jednom uživatelském účtu zobrazovatele (stránek) může Uživatel definovat více serverů, na kterých bude zobrazovat reklamu systému EQUIBANNER a jeho uživatelů. Tyto servery by vždy měly být zaměřeny na přírodní, zvířecí či hipologickou tématiku. Dále může být zobrazování reklamy povoleno administrátory systému i na webech s obecnou zemědělskou tématikou.
2.2.2 Uživatel má povinnost zohlednit tématické cílení systému EQUIBANNER obsahu serveru, na němž bude zobrazovat reklamu tohoto systému.
  Povoleny jsou tyto témata:
  - koně a jezdecký sport (obecné zpravodajské a vzdělávací weby)
  - osobní blogy a stránky se zaměřením na koně, jezdecký sport a zemědělství
  - specializované weby a produktové stránky blízké hipologii a zemědělství
  - technické a jiné weby, které obsahují informace či produkty hipologického charakteru
  - jiné weby individuálně schválené Provozovatelem
Provozovatel si vyhrazuje měsíční lhůtu na schválení, návrh změny, či neschválení Uživatelem poskytnutého reklamního prostoru.
Provozovatel si vyhrazuje právo v jakémkoliv případě neschválit zobrazování reklamy systému EQUIBANNER bez udání důvodu.
2.2.3 Pro každý reklamní formát si Uživatel může vygenerovat EQUIBANNER HTML kód, který pak dle svého uvážení zapracuje do zdrojového kódu www stránek. Tento EQUIBANNER HTML kód zajistí zobrazování reklamních bannerů ostatních členů systému v příslušných stránkách. EQUIBANNER HTML kód lze vložit do libovolného počtu www stránek - tedy takových stránek, jejichž obsah odpovídá výše uvedeným tématům.
2.2.4 Pokud bude Provozovatelem shledáno chybné umístění kódu, nevhodné téma stránek, nebo bude-li mít Provozovatel jiné výhrady, může Uživatele informovat emailem, interní zprávou v uživatelském účtu, nebo bez předchozího upozornění provést změny, či zastavení zobrazování.
2.2.5 Uživatel se zavazuje, že do systému nepřihlásí servery, jejichž stránky obsahují pornografii, erotiku, ilegální data (warez, cracky, patche apod.), autorsky chráněná díla (pirátské mp3, fota, videoklipy, texty apod.), různé návody k protizákonné činnosti (hacking, výroba drog, výbušnin apod.), vulgární, či hanlivý obsah, nebo nabádání k porušování etiky, lidských práv, či platných mezinárodních dohod.
2.2.6 Uživatel se zavazuje, že nebude uměle zvyšovat návštěvnost svých www stránek (a tím i počty bannerů zobrazených systémem EQUIBANNER) pomocí skriptů, programů, či jakýmkoli jiným způsobem.
2.2.7 Uživatel se zavazuje, že EQUIBANNER HTML kódy vloží do svých www stránek tak, aby mohly být zhlédnuty běžným uživatelem internetu, bez speciálního softwarového, či hardwarového vybavení.
2.2.8 Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně proklikávat zobrazované bannery za účelem osobního obohacení, či poškozování ostatních Uživatelů.
2.2.9 Jakýkoli zásah Uživatele do EQUIBANNER HTML kódu bez povolení Provozovatele je nepřípustný - s vyjímkou centrování, či jiného vizuálního zapracování do www stránky.

Umístění banneru ve www stránkách Uživatele - poskytovatele reklamního prostoru

2.2.10 Uživatel se zavazuje, že nebude umisťovat bannery systému EQUIBANNER (EQUIBANNER HTML kód) na stránky, které nejsou uvedeny v jeho uživatelském účtu.
2.2.11 Uživatel bere na vědomí, že bannery systému EQUIBANNER nesmí použít ve stránkách serverů určených bodem 2.2.5 pravidel, dále v cizojazyčných stránkách (pouze ve stránkách psaných česky a slovensky), v tzv. vstupních stránkách s minimem obsahových informací, ve stránkách zabezpečených heslem - bez možnosti vstupu nebo registrace, ve stránkách intranetu, ve stránkách s automatickým přesměrováním (forward), či v automaticky obnovujících se stránkách (reload, refresh). Naprosto nepřípustné je použití kódu ve stránkách, jejichž jediným účelem je pouze zobrazování reklamy.
2.2.12 Uživatel při umístění EQUIBANNER HTML kódu ve stránkách dbá na to, aby byla následná reklama zobrazována ve viditelné pozici. Pozice viditelná znamená, že při standardním vzhledu prohlížeče včetně standardních navigačních lišt je v rozlišení 1024x768 reklamní plocha viditelná bez nutnosti použití posuvníku. Pakliže umístí Uživatel EQUIBANNER HTML kód v pozici rolovací, akceptuje tím snížení provize ze stravy Provozovatele vzhledem k umístění v rolovací pozici. V pozici rolovací je celá reklamní plocha viditelná v rozlišení 1024x768 až po posunu stránky. Poměr snížení provize při umístění reklamní plochy v rolovací pozici určuje výhradně Provozovatel. O tomto snížení provize není povinen informovat Uživatele.
2.2.13 Na jedné www stránce (myšleno tím celé okno prohlížeče - ne stránky v jednotlivých rámcích) může Uživatel umístit několik reklamních ploch, přičemž maximem jsou 3 reklamní plochy sytému EQUIBANNER na jedné www stránce. Z těchto 3 reklamních ploch mohou být 2 bannery stejných rozměrů. Z těchto 2 bannerů stejných rozměrů musí mít první z nich parametr pozice viditelná a druhý může mít parametr pozice rolovací.
2.32.14 Uživatel se zavazuje umístit reklamní plochy ve stránce tak, aby reklama byla v přímém kontaktu s významovým obsahem stránky. Jakékoli oddělování bannerů od textového obsahu stránky (např. odřádkováním, vytvořením reklamního bloku, či designovým odsunem reklamy) je nepřípustné. V případě zobrazování banneru ve spodní části stránky je vyžadováno umístění ihned za textovou částí, ještě před tzv. patičkou (jednotné zakončení stránky osahující např. odkazy, či informace autora). V případě zobrazování banneru v rámci stále stejné navigační lišty (např. boční menu) je nutné zajistit kontakt banneru s obsahovou (textovou) částí stránky.
2.2.15 Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat redukci počtu a rozměrů bannerů ve stránkách Uživatele tak, aby tyto byly adekvátní obsahu stránky a způsobu prezentace. Toto pravidlo bude aplikováno zejména u stránek s nevelkým, převážně grafickým, či krátkým textovým obsahem, u nichž je vysoká pravděpodobnost přechodu na další stránku stejného typu (např. seznamky, fotogalerie, inzerce apod.) u nichž bude dosahováno vysokého počtu zobrazení bannerů a velmi nízkého počtu kliknutí.
2.2.16 Uživatel má právo a možnost ve svém uživatelském účtu zamezit zobrazování reklam jiných uživatelů na svých stránkách. Tímto může např. vyloučit případný střet zájmů, či zobrazování reklamy konkurenčních Uživatelů.

2.3 Ustanovení pro inzerenty

Uživatel - inzerent se zavazuje, že při tvorbě a vkládání bannerů do systému bude dbát těchto zásad:

2.3.1 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, jehož vyznění (ať ve slovní či obrazové podobě) by jakkoli mohlo naznačovat propagaci erotiky, a to i v případě, že propagované stránky jsou v souladu s pravidly.
2.3.2 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, jehož obsah porušuje, nebo nabádá k porušování právních předpisů ČR a mezinárodních úmluv, případně budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.
2.3.3 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, jehož obsah porušuje, nebo nabádá k porušování autorských práv použitím či propagací autorsky chráněných děl (např. autorská videa, fotografie, mp3, warez atd.).
2.3.4 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, jehož obsah uráží, nebo nabádá k urážení jakékoliv národnostní, politické, rasové, či náboženské cítění, či přesvědčení.
2.3.5 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení budící dojem, že na propagovaných stránkách lze nalézt něco, co tam ve skutečnosti není. Obsah banneru musí souviset s obsahem propagované stránky.
2.3.6 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, jenž jakýmkoli způsobem budí dojem, že kliknutí na něj ovlivní další chod počítače (např. chybové hlášení). Vždy musí být patrné, že se jedná o reklamu.
2.3.7 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, v němž je užito vulgárních nebo hanlivých slov, či jinak působí pohoršujícím dojmem.
2.3.8 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, které je napodobeninou, či kopií banneru jiného člena systému (autorství banneru bude přiznáno tomu, kdo jej dříve vložil do systému).
2.3.9 Nelze vložit banner, či reklamní sdělení, jehož animace způsobuje blikající, či pohybový efekt, hrubě narušující design www stránek.
2.3.10 Rozhodnutí o tom, zda daný banner splňuje či nesplňuje kritéria potřebná k aktivaci přísluší Provozovateli. Hlavní důraz se klade na celkové vyznění banneru, teprve potom na jednotlivé grafické, či textové prvky. Např. za erotický může být označen banner, jež nebude obsahovat ani erotický obrázek, ani slova z této oblasti, ale jehož celkové vyznění vyvolá dojem, že po kliknutí na něj budete přesměrováni na eroticky zaměřené stránky.
2.3.11 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli banner, či reklamní sdělení deaktivovat. V tom případě bude Uživatel ihned informován e-mailem o důvodu deaktivace.
2.3.12 Pokud kdykoli zjistíte, že v systému EQUIBANNER existuje banner, který nevyhovuje výše definovaným kritériím, ihned o něm prosím informujte Provozovatele. Klikněte na inkriminovaný banner a URL adresu propagované stránky se stručným popisem banneru zašlete na adresu 
podpora@equibanner.cz

: Domů : Kontakt : Statistiky : Inzerent : Stránky : Registrace inzerenta : Registrace stránek : EQUIbanner stránky projektu : Dokumentace :